(sohm-brah)

Spanish: shadow // shade // trace, sign